al. krakowska 89, 02-180 Warszawa

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz spełnia obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: rozporządzenie RODO). 

Administratorem danych osobowych jest:

AUTO DETAILING I MYJNIA RĘCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 89, 00-844 Warszawa, KRS: 0000863805, NIP 5671922203, REGON 38733571700000 (dalej jako: Administrator).

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Kontakt z Administratorem jest możliwy korespondencyjnie lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@parking-chopin.com

Administrator jest właścicielem strony internetowej: www.parking-chopin.com

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej www.parking-chopin.com może zbierać i przetwarzać Pana/Pani dane osobowe. 
 2. Administrator może zbierać Pana/Pani dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane podane w treści wiadomości), w szczególności poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.parking-chopin.com, w celu udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie. 
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe zbierane poprzez formularz kontaktu zamieszczony na stronie https://parking-chopin.com/ obejmuje m.in.: takie informacje takie jak: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e -mail służą do identyfikacji Klienta, nawiązania z nimi kontaktu handlowego, przekazania wyceny usług realizowanych przez Administratora czy też prowadzenia negocjacji handlowych z Klientem i ewentualnie podpisania i realizacji umowy.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), pkt b), pkt c), pkt f) Rozporządzenia RODO. 
 5. Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu, dla którego ich przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na realizację celów wskazanych powyżej. Szczegółowe informacje w tym zakresie uzyska Pan/Pani kontaktując się z Administratorem. 
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania, wyceny usług, rozwiązania problemów, prowadzonych negocjacji lub czasu potrzebnego do załatwienia sprawy, w jakiej dane osobowe zostały powierzone, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym Administrator jest obowiązany do przechowywania dokumentów sprzedaży oraz dochodzenia roszczeń.
 7. Jeżeli zostały zebrane w innym celu, na które użytkownik wyraził zgodę – to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronie internetowej Administratora, tzw. „cookies”

Podczas wizyty na stronie internetowej Administratora system automatycznie może pobierać „Cookie” (ciasteczka) – niewielki plik tekstowy zachowany na Pana/Pani komputerze lub urządzeniu mobilnym i pobierany stamtąd przy każdej kolejnej wizycie online wykorzystuje pliki „cookie”, by ułatwić i uprzyjemnić wizyty na stronie. Pliki te nie są używane do przechowywania danych osobowych i nie są ujawniane innym podmiotom. 

Korzystanie z plików „cookies” jest dobrowolne, ale zablokowanie plików „cookie”, może spowodować, iż niektóre funkcje strony internetowej mogą być niedostępne.

Zasady przetwarzania danych i przysługujące uprawnienia

 1. Administrator chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 2. Wszystkie dane zbierane przez Administratora są chronione przed ujawnieniem lub udostępnieniem za pomocą wdrożonych procedur i środków technicznych w zakresie bezpieczeństwa informacji.
 3. W celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, Administrator dokłada szczególnej staranności,  w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem, 
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, 
  • poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Administrator nie będzie udostępniał Pana/Pani danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 5. Administrator nie będzie wykorzystywał Pana/Pani danych osobowych w celu zautomatyzowanego przetwarzania danych.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Przesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Pani/Pan danych osobowych należy kierować na adres e-mail: kontakt@parking-chopin.com.

Zmiany w Polityce prywatności

Administrator zastrzega  sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony internetowej lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. 

Zarezerwuj